Nắp hố ga và lưới thu nước

Nắp hố ga và lưới thu nước

Nắp hố ga khung vuông nắp tròn

Nắp hố ga và lưới thu nước

Nắp hố ga khung tròn nắp tròn

Nắp hố ga và lưới thu nước

Nắp bể hè 12 tấn, 4 nắp cánh nhỏ

Nắp hố ga và lưới thu nước

Nắp bể hè 60 tấn, 4 nắp cánh lớn

Nắp hố ga và lưới thu nước

Nắp song chắn rác và khung