Ảnh đại diện sản phẩm Khung gầm máy nông nghiệp
Ảnh bổ sung sản phẩm Khung gầm máy nông nghiệp 1
Đúc gang cầu

Khung gầm máy nông nghiệp

Thông tin chi tiết

Khách hàng SOUCY
Vật liệu Gang cầu FCD700

 

Gợi Ý Sản Phẩm

Đúc gang cầu

Cánh bơm

Đúc gang cầu

CLAMP−FLANGE