Đúc gang xám

Đúc gang xám

Đầu máy ép

Đúc gang xám

Thân máy ép

Đúc gang xám

Thân mô tơ SS

Đúc gang xám

Nắp mô tơ BB