Ảnh đại diện sản phẩm Cò điều khiển Lug Shift (3,4)
Ảnh bổ sung sản phẩm Cò điều khiển Lug Shift (3,4) 1
Đúc gang cầu

Cò điều khiển Lug Shift (3,4)

Thông tin chi tiết

Khách hàng HYUN DAI
Vật liệu Gang cầu FCD450

 

Gợi Ý Sản Phẩm

Đúc gang cầu

Cánh bơm

Đúc gang cầu

CLAMP−FLANGE