Ảnh đại diện sản phẩm CLAMP−FLANGE
Ảnh bổ sung sản phẩm CLAMP−FLANGE 2
Ảnh bổ sung sản phẩm CLAMP−FLANGE 3
Ảnh bổ sung sản phẩm CLAMP−FLANGE 1
Đúc gang cầu

CLAMP−FLANGE

Thông tin chi tiết

Khách hàng UCC
Vật liệu Gang cầu FCD500

 

Gợi Ý Sản Phẩm